НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Планове и разрешителни


Директор на дирекция "Планове и разрешителни": инж. Митка Дурева - Горялкова
 
 

Дирекция "Планове и разрешителни" осъществява дейностите по:
Извадка от ПРАВИЛНИКА за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
 
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) (1) Дирекция "Планове и 
разрешителни" осъществява дейности по: 
1. специализирани карти, бази данни и географски информационни системи (ГИС): 
1.1. определяне на границите на водите и водните обекти, публична държавна 
собственост, съвместно с техническите служби и службите по геодезия, картография и кадастър в 
общините; 
1.2. определяне на границите на повърхностните и подземните водни тела в обхвата на 
съответния район за басейново управление на водите; 
1.3. разработване на карти на райони под заплаха от наводнения; 
1.4. разработване на картите на районите с риск от наводнения; 1.5. уведомяване на компетентните органи за местоположението и обхвата на 
крайбрежните заливаеми ивици на реките; 
1.6. събиране, съхраняване и поддържане на специализирани бази данни от изпълнението 
на мониторинга на водите в басейновия район; 
1.7. създаване и поддържане на база данни за извършения от басейновата дирекция 
контрол и контрола, извършен по Закона за водите от други лица, оправомощени от министъра на 
околната среда и водите; 
1.8. изготвяне, поддържане и актуализиране на ГИС; 
1.9. подготовка на данните от информационната система, които да бъдат предоставяни на 
физически и юридически лица; 
1.10. събиране, систематизиране и осигуряване на информация за собствеността на 
съществуващите водностопански системи и съоръжения; 
1.11. извършване на мрежово и системно администриране; 
1.12. техническа поддръжка на интернет страница на басейновата дирекция; 
2. мониторинг и зони за защита на водите: 
2.1. определяне и характеризиране на повърхностните водни тела; 
2.2. определяне и характеризиране на подземните водни тела; 
2.3. предложения за определяне на чувствителни и уязвими зони за целия район на 
басейново управление; 
2.4. контрол, оценка и анализ на данните от изпълнението на мониторинга на водите; 
2.5. разработване и актуализиране на програми за мониторинг на водите и зоните за 
защита на водите; 
2.6. участие в провеждането на мониторинга на водите и на зоните за защита на водите; 
2.7. участие в изготвяне на инвентаризация на емисиите, заустванията и загубите на 
приоритетни вещества и замърсители в съответствие с Директива 2008/105/ЕО; 
2.8. извършване на количествена и качествена оценка на състоянието на водните тела, 
включително и водни баланси, с изключение на тези за минерални води; 
2.9. извършване на оценка на състоянието на зоните за защита на водите; 
2.10. извършване на оценка на ефекта от мерките с тенденции и прогнози; 
2.11. определяне и ревизия на водите за обитаване от риби и черупкови организми; 
2.12. оценка на актуалното състояние на повърхностните води, предназначени за 
питейно-битово водоснабдяване, и изготвяне на програми за мониторинг, съгласувано с директорите 
на регионалните здравни инспекции; 
2.13. одобряване на планове за собствен мониторинг на води; 
2.14. съгласуване на годишни доклади по изпълнение на мониторинга; 
2.15. подготовка на периодични доклади и бюлетини за състоянието на водите в обхвата 
на района за басейново управление; 
2.16. провеждане на процедура и определяне на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, за които компетентен орган е 
директорът на басейнова дирекция; 
2.17. провеждане на процедура за определяне на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за минерални води, за които компетентен орган е министърът на 
околната среда и водите; 
3. планиране: 
3.1. разработване и актуализиране на ПУРБ; 
3.2. разработване и актуализиране на програми от мерки за подобряване, опазване и 
поддържане на състоянието на водите; 
3.3. разработване на предварителната оценка и ПУРН на ниво район за басейново 
управление на водите, както и тяхната актуализация; 
3.4. подготовка на предложения за изменение на други планове, които не са съобразени с 
ПУРБ и ПУРН; 
3.5. осъществява сътрудничество с компетентните органи за басейново управление и за 
управление на риска от наводнения на други държави в съответствие с държавната политика за 
двустранно и многостранно сътрудничество и след съгласуване по нормативно установения ред в 
международни райони за басейново управление; 3.6. издаване на становища за допустимост на инвестиционни намерения - по искане на 
общините и частни инвеститори за съответствието им с ПУРБ и ПУРН; 
3.7. организира извършването на необходимите проучвания и събиране на липсващи 
данни за разработване на ПУРН и актуализиране на ПУРБ; 
3.8. организира консултациите със заинтересованите страни и обществеността 
координирано с консултациите за актуализиране на ПУРБ и ПУРН; 
4. контрол за изпълнение на програмите от мерки: 
4.1. събиране и обработване на информацията за изпълнението на програмата от мерки за 
опазване и възстановяване на водите; 
4.2. анализиране на информацията, изготвяне на доклади; 
4.3. организация за изпълнение на мерките от компетентност на басейновата дирекция, в 
т.ч. подготовка на проекти и задания за възлагане на обществени поръчки; 
4.4. изготвяне на предложения за актуализиране на програмата от мерки; 
4.5. наблюдение и докладване на изпълнението на програмата от мерки в ПУРБ; 
4.6. изготвяне на графика за изпълнение на проектите за изграждане на канализационни 
системи, финансирани с държавни средства; 
5. разрешителни: 
5.1. определя естествените и разполагаемите ресурси на подземните водни тела с 
изключение на находищата на минерални води; 
5.2. провеждане на процедури, когато компетентен орган по Закона за водите е 
директорът на басейнова дирекция за: 
а) издаване на разрешителни за водовземане и/или ползване на водни обекти; 
б) изменения на разрешителни; 
в) продължаване срока на действие на разрешителни; 
г) прекратяване действието на разрешителни; 
д) отнемане на разрешителни; 
е) ограничаване правата на водовземане, произтичащи от разрешително; 
5.3. участие в процедури за издаване на разрешителни, когато компетентен орган по 
Закона за водите е министърът на околната среда и водите; 
6. информиране на обществеността, заинтересованите страни и други институции: 
6.1. информиране на обществеността и провеждане общественото обсъждане на ПУРБ и 
на ПУРН; 
6.2. организиране процеса на достъп и предоставяне на информация на обществеността в 
областта на околната среда по реда на Закона за достъп до обществена информация; 
6.3. предоставяне на информация на средствата за масово осведомяване в областта на 
водите, в т.ч. редовно предоставяне на информация, свързана с дейността на дирекцията, на 
средствата за масово осведомяване; 
6.4. информационно поддържане на интернет страницата на басейновата дирекция; 
6.5. издаване на информационни материали, свързани с дейността на басейновата 
дирекция, включително годишните доклади за състоянието на водите; 
6.6. организиране на кампании за повишаване на общественото съзнание и култура в 
областта на околната среда и тяхното провеждане на басейново ниво; 
6.7. привличане на обществеността в процеса на вземане на решения, свързани с водите; 
6.8. осигуряване на техническо и експертно обслужване на Басейновия съвет към 
басейновата дирекция; 
7. подготовка и попълване на данни съгласно изискванията за електронно докладване 
пред Европейската комисия (WISE) съгласно Европейското законодателство за водите и други 
международни актове; 
8. подпомагане на трансгранична хармонизация в областта на водите съгласно 
международни ангажименти и споразумения; 
9. подготвя и предоставя информация във връзка с докладвания до Европейската комисия 
и Европейската агенция по околна среда; 
10. участва в работни групи по прилагане на различни директиви в областта на водите.