НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

АФПД


Директор на дирекция АФПД: Неделя Гавраилова
 
 

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности" осъществява дейностите по:
Извадка от ПРАВИЛНИКА за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
 
Чл. 10. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Дирекция 
"Административни, финансови и правни дейности" осигурява технически дейността на директора на басейнова дирекция и на специализираната администрация, както и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица, по: 
1. финансова дейност: 
1.1. изготвяне на ежемесечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на 
бюджета на администрацията; 
1.2. изготвяне на бюджетни прогнози и проектобюджети за администрацията; 
1.3. изготвяне на програмни отчети по тримесечия и годишен отчет; 
1.4. изготвяне на план за дейностите, финансирани от Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда; 
1.5. извършване на инвентаризация по Закона за счетоводството; 
1.6. изготвяне на статистически отчети по Закона за статистиката; 
1.7. счетоводно отчитане на приходите, разходите и трансферите по пълна бюджетна 
класификация и по счетоводните сметки от сметкоплана на бюджетните предприятия; 
1.8. изготвяне на тримесечни финансови отчети и годишен баланс на администрацията; 
1.9. изготвяне на ежемесечни финансови справки; 
1.10. изпълнение на нормативните изисквания по заплащането на труда; 
1.11. счетоводно отчитане на сумите по таксите от Закона за водите; 
1.12. контролира законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и 
материалните средства; 1.13. ръководи, координира и контролира документооборота в счетоводството; 
2. правно обслужване: 
2.1. съдействие и осигуряване своевременното събиране на неизплатените вземания по 
влезли в сила наказателни постановления, както и за неизплатените по Закона за водите такси; 
2.2. осъществяване процесуалното представителство; 
2.3. подготовка на отговори и становища по повод постъпили жалби/възражения; 
2.4. подготовка и/или съгласуване на индивидуалните административни актове; 
2.5. подготовка на наказателни постановления; 
2.6. подготовка на актове за установяване на публични държавни вземания; 
2.7. изготвяне или съгласуване на вътрешните правилници за дейността на басейновата 
дирекция; 
2.8. изготвяне на мнения, предложения и становища по проекти за изменение на 
нормативни актове; 
2.9. изготвяне на становища и възражения до министъра на околната среда и водите и 
съответните съдилища по жалби срещу административни актове; 
2.10. изготвяне на проекти на договори и даване становища по законосъобразността на 
проекти на договори; 
2.11. организира подготвяне на документите и провеждане на процедури по Наредбата за 
възлагане на малки обществени поръчки и Закона за обществените поръчки; 
3. човешки ресурси: 
3.1. изготвяне документите по възникване, изменение и прекратяване на 
правоотношенията със служителите в дирекцията; 
3.2. образуване, завеждане и съхранение на личните досиета на служителите на 
дирекцията; 
3.3. организиране обучението и развитието на персонала, като предлага програми за 
реализиране на професионалната квалификация на служителите; 
3.4. подготовка на длъжностното и поименното щатно разписание на администрацията; 
4. административна дейност: 
4.1. обслужване на физическите и юридическите лица на принципа "Едно гише"; 
4.2. деловодно обслужване, прием и регистриране на входяща и изходяща 
кореспонденция; 
4.3. систематизиране и съхраняване на документите и другите материали на 
администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд; 
5. стопанска дейност: 
5.1. управление и стопанисване на собствеността на басейновата дирекция; 
5.2. организация на материално-техническото снабдяване; 
5.3. следене изправността на ведомствения транспорт и контрол върху ползването му; 
6. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) други дейности, предвидени в 
законите и подзаконовите нормативни актове и/или възложени от директора на басейнова дирекция.