НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Списък на услуги

Списък  на административните услуги, предоставяни от
Басейнова дирекция “Източнобеломорски район”
 
 1. Издаване на разрешително за ползване на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности;
 2. Издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води;
 3. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води;
 4. Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти;
 5. Издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения;
 6. Издаване на разрешително за водовземане от подземни води;
 7. Издаване на разрешително за ползване на воден обект за реинжектиране или инжектиране на води в подземни водни обекти;
 8. Издаване на разрешителни за поддържане проводимостта на некоригирани речни корита;
 9. Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изкуствено подхранване на подземни води;
 10. Издаване на разрешително за водовземане от минерални води;
 11. Издаване на Решение за изменение на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект;
 12. Издаване на Решение за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект;
 13. Издаване на Решение за прекратяване действието на издадено разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект;
 14. Определяне на санитарно-охранителни зони около съоръженията за питейно-битово водоснабдяване;
 15. Изготвяне на справка – ползване на данни от специализираните водностопански карти и регистри;
 16. Издаване на становище за допустимост на инвестиционни намерения за съответствието им с Плана за управление на речния басейн и Плана за управление на риска от наводнения
 17. Издаване на становища за инвестиционни намерения за обекти граничещи с водни обекти публична държавна собственост;
 18. Издаване на становища за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда;
 19. Издаване на становища за изменение на устройствени планове на населени места;
 20. Одобряване на проект за консервация или ликвидация на водовземни съоръжения за подземни води;
 21. Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда;
 22. Поддържане на регистрите на издадените резрешителни от Басейновата дирекция;
 23. Издаване на становище по проекти, свързани с използване на води и водни обекти, кандидатстващи за финансиране по различни програми;
 24. Издаване на удостоверение за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води;
 25. Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация