НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

13-16 ноември 2013

Информация за Международна конференция на тема: Прилагане на Рамковата директива за водите

Бас
ейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив съвместно с Министерство на околната среда и водите, френската Агенция по водите «Артоа-Пикарди», Европейската мрежата на басейновите организации (EUROPE-INBO)  организира международна конференция на тема: Прилагане на Рамковата директива по водите"
 Конференцията ще се проведе на 13, 14, 15 и 16 ноември 2013 г. в гр. Пловдив, хотел  „Империал”, ул. „Лев Толстой” № 6.

В контекста на подготовката на втория план за управление на речните басейни, който включва актуализиране на мониторинговите мрежи и програми, на 13 ноември 2013 ще се проведесеминар, посветен на  мониторинга на водите. Целта е да бъде направено и представено сравнение на практики и практически опит в областта на мониторинга и да се провокира активна дискусия.

Конференцията EURO INBO 2013 ще се проведе на 14 и 15 ноември и е организирана в контекста на „Проекта за опазване на водите на Европа” (“Blueprint to safeguard Europe's Waters”, изготвен от ЕК миналата година. Ще бъде организирана в пет тематични панела, свързани с актуални теми по прилагане на европейската Рамкова директива по водите, свързана с изводите от първия цикъл и насочена
 към подпомагане на втория цикъл на ПУРБ. Работата по време на конференцията ще бъде в съответствие с препоръките и решенията на съвета на европейските водни директори и стратегическата координационна група към Общата стратегия за прилагане на РДВ.
На 16 ноември ще бъде организирана и техническа визита, свързани с управление на водите.
В конференцията и семинара се предвижда да участват водещи български и чуждестранни експерти, работещи в сферата на водите - представители на Международния офис по водите, Международната мрежа на басейновите организации (INBO), Мрежата на басейновите организации от Централна и Източна Европа (CEENBO), Френската водна агенция «Артоа-Пикарди», български експерти, работещи в областта на управление на водите и др., представители на заинтересовани страни в управлението на водите.Успоредно и като допълнение към основния дневен ред, БДИБР организира и редица допълнителни събития: 

- среща на представители на младежките водни парламенти на България и Франция, и подписване на споразумение за сътрудничество. От българска страна се очаква да вземат участие младежи от Стара Загра, София, Белово, Челопеч, Пловдив, Хаскво и Крумовград
- полудневна техническа визита
- посещение на национални обекти свързани с историята и културата на България

Документи за изтегляне:

Връзка с организаторите:

Басейнова дирекция за управление на водите-държавна администрация

Председателството на CEENBO - Мрежа на Басейновите организации в Централна и Източна Европа
България
4000 Пловдив
ул."Янко Сакъзов", 35

Мария Бабукчиева
Директор на дирекция "Планове за управление на водите"
Басейнова дирекция за управление на водите-Пловдив
Phone: (+359 32) 60 47 50; Mobile: (+359) 887 939547
E-mail: mbabukchieva@abv.bg


Милослава Михайлова
Главен експерт в дирекция "Планове за управление на водите"
Басейнова дирекция за управление на водите-Пловдив
Телефон (+359 32) 60 47 48

bd_plovdiv_events@abv.bg

Местоположение на провеждане на конференцията


Вижте Карта България на по-голяма карт

Полезни връзки