Контрол дейност

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Контрол дейност

Обхват на контролната дейност

1. контрол на състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения;
2. контрол на извършваните дейности в речните легла;
3. контрол на състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземните води и съоръженията за измерване на водните количества;
4. контрол на изпълнението на условията на издадените разрешителни по Закона за водите с изключение на разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води;
5. контрол на количеството и качеството на водите;
6. контрол на поддържането на минимално допустимия отток в реките;
7. контрол на собствения мониторинг на водите;
8. контрол на изпълнението на задълженията за заплащане на таксите по Закона за водите;
9. контрол на спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони;
10. пломбиране водомерите за отчитане на използваните водни количества от подземни води, както и показанията на измервателните устройства за повърхностни води и за съоръженията за заустване на отпадъчни води;
11. създаване и поддържане на база данни за извършения от басейновата дирекция контрол;
12. контрол на сигнали и жалби относно нарушения на Закона за водите;
13. контрол на условия и изисквания в издадени от министъра разрешителни по Закона за водите, решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и разрешителни за предотвратяване, ограничаване и контрол на замърсяването, когато за контрол е оправомощен директорът; 
14. подготовка за представяне на министъра на околната среда и водите ежемесечна и годишна информация за резултатите от извършената контролна дейност;