Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК)

Съобщение до „ЛИОН ТРЕЙДИНГ“ ООД и до всички заинтересовани лица

20.03.2023 г.
СЪОБЩ ЕНИЕ
 
     Днес, 13.02.2023г., на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че „ЛИОН ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 123655934, представлявано от Любчо Димитров Петков не е получило кореспонденцията си на посоченото седалище, вписано в Търговския регистър адрес, а именно: град София, ул. „Българска морава“ №85, район Възраждане, област София, община Столична, както и че няма друг посечен адрес в за кореспонденция
повече»

Съобщение до „Биоинвест” ЕООД и до всички заинтересовани лица

20.03.2023 г.
СЪОБЩ ЕНИЕ
 
      Днес, 13.02.2023г., на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, „Биоинвест” ЕООД, ЕИК 123655934, не е получило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър адрес, а именно: гр. Варна 9000, район Одесос, „ул. „Радецки“ № 17, ет. 1, ап. 2, представлявано от Илиян Бориславов Мерданчев, както и поради това, че няма посочен електронен адрес и факс
повече»

Съобщение до ЕТ „ЕЙНДЖЕЛ-ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА” и до всички заинтересовани лица

20.03.2023 г.
СЪОБЩ ЕНИЕ
 
     Днес, 13.02.2023г., на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че ЕТ „ЕЙНДЖЕЛ-ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА”, ЕИК 115524586, представлявано от Златинка Енчева Илиева не е получило кореспонденцията си на посоченото седалище, вписано в Търговския регистър адрес, а именно: гр. Пазарджик 4400, ул. „Хан Омуртаг“ № 2, ет. 2, както и на вписания в Търговския регистър данъчен адрес: град Пловдив, ул. „Димо Хаджидимов“ № 11, ет. 1, ап. 32,, както и поради това, че няма посочен електронен адрес и факс
повече»

Съобщение до „КАСПИ” ЕООД и до всички заинтересовани лица

21.02.2023 г.
СЪОБЩ ЕНИЕ
 
      Днес, 20.02.2023г., на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, „КАСПИ” ЕООД, ЕИК 836000832 не е получило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър адрес, а именно: гр. Хасково 6300, ул. „Съединение“ № 70, област Хасково, община Хасково, представлявано от Абдусалам Исламов, както и поради това, че няма посочен електронен адрес и факс
повече»

Съобщение до ЕТ „ЕЙНДЖЕЛ-ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА” и до всички заинтересовани лица

13.02.2023 г.
СЪОБЩ ЕНИЕ
 
     Днес, 13.02.2023г., на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че ЕТ „ЕЙНДЖЕЛ-ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА”, ЕИК 115524586, представлявано от Златинка Енчева Илиева не е получило кореспонденцията си на посоченото седалище, вписано в Търговския регистър адрес, а именно: гр. Пазарджик 4400, ул. „Хан Омуртаг“ № 2, ет. 2, както и на вписания в Търговския регистър данъчен адрес: град Пловдив, ул. „Димо Хаджидимов“ № 11, ет. 1, ап. 32, , както и поради това, че няма посочен електронен адрес и факс
повече»

Съобщение до „Биоинвест” ЕООД и до всички заинтересовани лица

13.02.2023 г.
СЪОБЩ ЕНИЕ
 
     Днес, 13.02.2023г., на основание чл. 61 във връзка е чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, „Биоинвест” ЕООД, ЕИК 123655934, не е получило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър адрес, а именно: гр. Варна 9000, район Одесос, „ул. „Радецки“ № 17, ет. 1, ап. 2, представлявано от Илиян Бориславов Мерданчев, както и поради това, че няма посочен електронен адрес и факс
повече»

Съобщение до „ЛИОН ТРЕЙДИНГ“ ООД и до всички заинтересовани лица

13.02.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
     Днес, 13.02.2023г., на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че „ЛИОН ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 123655934, представлявано от Любчо Димитров Петков не е получило кореспонденцията си на посоченото седалище, вписано в Търговския регистър адрес, а именно: град София, ул. „Българска морава“ №85, район Възраждане, област София, община Столична, както и че няма друг посечен адрес в за кореспонденция,
повече»

Съобщение до ГАЛЯ БОРИСОВА (ЕТ „ГАЛЯ 72 – ГАЛЯ БОРИСОВА”) и до всички заинтересовани лица

09.04.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
 
    Днес 09.04.2021г. на основание чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че лицето ГАЛЯ БОРИСОВА (ЕТ „ГАЛЯ 72 – ГАЛЯ БОРИСОВА”), не е намерено на посочения в заявление с вх.№ РР-02-234/08.07.2020г. адрес, а именно с. Ковачево, ул. „Тридесет и четвърта” № 8, община Септември, област Пазарджик, както и на посочения телефон за връзка, и са изчерпани всички предвидени в АПК варианти на връчване
повече»

Съобщение до ЕТ „ЕЙНДЖЕЛ – ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА“ и до всички заинтересовани лица

21.12.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
      Днес, 18.12.2020г., на основание чл. 61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице ЕТ „ЕЙНДЖЕЛ – ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА“, ЕИК 115524586 не е потърсило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: гр. Пазарджик 4400, ул. „Хан Омуртаг” № 2, ет.2, община Пазарджик, област Пазарджик,  както и че липсва  телефон за контакт и електронен адрес
повече»

Съобщение до „ХЕДА“ ООД и до всички заинтересовани лица

08.10.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
      Днес, 08.10.2020г., на основание чл.61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че „ХЕДА“ ООД, ЕИК 822102528, не е потърсил кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: град Пазарджик, ул. „Хан Омуртаг“ № 2, ет.2, община Пазарджик, област Пазарджик, както че няма посочен електронен адрес,  факс и телефон за контакт
повече»

Съобщение до „ТЕРМА- ВЕЛ“ ООД и до всички заинтересовани лица

08.10.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
      Днес, 08.10.2020г., на основание чл. 61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице   „ТЕРМА- ВЕЛ“ ООДЕИК 112585468, не е потърсило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: гр. София 1517, район Подуене, ж.к. „Сухата река“, бл.85, вх. В, ет.2, ап.5, както и на  посочения  телефон за контакт
 
повече»