Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Консултации ЕО ПУРН

НОВО!!!  Писмо ЕО-25/23.12.2016 относно обобщена справка съгласно чл. 29 1л.1 от НУРИЕОПП

Писмо за внасяне и обобщена справка съгласно чл.29 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр.57 от 02.07.2004г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12.02.2016г.) 

Решение № 255/23.12.2016г. на Министър на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологчина оценка №9-4/2016

Становище по екологична оценка № 9-4/2016, с което се съгласува проект  на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН  (2016-2021) СЛЕД ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ:


               •    Доклад за екологична оценка на проекта на ПУРН на ИБР (2016-2021 г.)
  
               •    Нетехническо резюме на ДЕО на проекта на ПУРН на ИБР  

               •    Доклад за оценка на степента на въздействие на проекта на ПУРН на ИБР

               •    Документация с резултати от консултациите с обществеността и със заинтересовани и засегнати                                     органи и лица по екологична оценка на ПУРН. Приложения към документацията.

               •    Резюме на ПУРН на ИБР (2016-2021)

               •    Програма от мерки на ПУРН на ИБР (2016-2021) след консултации 
ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ от изготвяне на Екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление (2016-2021 г.)
 
            На основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 12/2016 г.) е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Доклад за екологична оценка на проекта на План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район (2016-2021г).
 
               Проектът на ПУРН на ИБР,  докладът за Екологична оценка на проекта на ПУРН на ИБР с всички приложения и материалите към него са предоставени за достъп в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в продължение на 30 дни, считано от 04.11.2016 година.
     
               Становища и мнения се приемат до 05.12.2016 г. включително:
 
•    в деловодството на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“                     №35, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;
•    по пощата  - на същия адрес;
•    по електронна поща – bd_plovdiv@abv.bg
 
              Лице за връзка: инж. Кръстина Перпериева, главен експерт в  сектор „ПУРН“, отдел „ПУВ“, дирекция „ПР“, тел. 032 60 47 52.

               Документи за изтегляне:
 
•    Доклад за екологична оценка на проекта на ПУРН на ИБР (2016-2021 г.)
  
•    Нетехническо резюме на ДЕО проекта на ПУРН на ИБР  

•    Доклад за оценка на степента на въздействие на проекта на ПУРН на ИБР
 
•    Съобщение за провеждане на консултации по ЕО на проекта на ПУРН на ИБР  
 

 
ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ от изготвяне на Екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление(2016-2021 г.), във връзка с обществено обсъждане на Доклада за екологична оценка (ДЕО), Доклада по оценка степента на въздействие (ДОСВ) и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район
 
На 08.12.2016 г. от 11:00 часа в Информационния център на БДИБР, адрес: Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, ет. 2  ще се проведе обществено обсъждане на ДЕО, ДОСВ и проект на ПУРН на ИБР. Всички заинтересовани страни в управлението на водите в Източнобеломорски район са добре дошли да се включат и да изразят на място своите становища и мнения.
 
Към обществено обсъждане
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост от изготвяне на Екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН)  за Източнобеломорски район2016-2021
 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“  СЪОБЩАВА, че е изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на водите, които на основание  на чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) се  публикуват за обществен достъп и провеждане на консултации на 12.08.2016г.
Крайната  дата за изразяване на становища е  26.08.2016 г.
 
Писмени становища и  мнения се приемат в БД ИБР, 4000 гр.Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35 или на e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
 
Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на ПУРН на ИБР можете да изтеглите тук.