НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Информация по чл. 44 от ЗОП

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП за външни лица, участвали в подготовката на документацията за възлагане на обществена поръчка

             
             Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” информира, че при подготовката на документацията за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Избор на хидроексперти във връзка с изпълнение на проект “Интегрирани действия за съвместна координация и реакция за намаляване на риска от наводнения в трансграничната зона” в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Експерт директива за наводненията”, Обособена позиция № 2: „Експерт хидроинженер ПУРН” и Обособена позиция № 3: „Експерт хидролог”, е участвал външен експерт в съответствие с разпоредбата на чл. 44 от ЗОП.  
Документацията е изготвена от адв. Ива Харамлийска-Ценкова, въз основа на изготвена и предадена от Възложителя техническа спецификация и методика за оценка.
Документацията включва следните документи:
            1. Обява за възлагане на обществена поръчка - по образец на АОП;
            2. Информация за публикувана обява съгласно образец на АОП;
            3. Информация към обява за възлагане на обществена поръчка, съдържаща указания към участниците и проект на договор;
            4. Образци на документи (декларации, техническо и ценово предложения).
 
            Получения от Възложителя резултат е изготвена Документация за обществената поръчка, която е предадена с протокол от 22.10.2019 г., подписан от двете страни. Протоколът е наличен при Възложителя в досието на обществената поръчка.
 

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП за външни лица, участвали в подготовката на документацията за възлагане на обществена поръчка

            
        Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” информира, че при подготовката на документацията за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Избор на експерти за предоставяне на компютърни услуги по проект “Интегрирани действия за съвместна координация и реакция за намаляване на риска от наводнения в трансграничната зона” в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „ГИС Експерт”, Обособена позиция № 2: „Експерт база данни” и Обособена позиция № 3: „Експерт подготовка на първична ГИС информация, таблици, координати, разрешителни и слоеве”, е участвал външен експерт в съответствие с разпоредбата на чл. 44 от ЗОП.  
Документацията е изготвена от адв. Ива Ценкова, въз основа на изготвена и предадена от Възложителя техническа спецификация и методика за оценка.
Документацията включва следните документи:
     1. Обява за възлагане на обществена поръчка - по образец на АОП;
     2. Информация за публикувана обява съгласно образец на АОП;
     3. Информация към обява за възлагане на обществена поръчка, съдържаща указания към участниците и проект на договор;
     4. Образци на документи (декларации, техническо и ценово предложения).
 
            Получения от Възложителя резултат е изготвена Документация за обществената поръчка, която е предадена с протокол от 18.10.2019 г., подписан от двете страни. Протоколът е наличен при Възложителя в досието на обществената поръчка.

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП за външни лица, участвали в подготовката на документация за възлагане на обществена поръчка

  
            Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” информира, че при подготовката на документацията за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: : Изпълнение на строително-монтажни работи в находище на минерална вода „Велинград-Лъджене”, гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик”, е участвал външен експерт в съответствие с разпоредбата на чл. 44 от ЗОП.   
Документацията е изготвена от адв. Ива Ценкова, въз основа на изготвена и предадена от Възложителя техническа спецификация.
Документацията включва следните документи:
            1. Обява за възлагане на обществена поръчка - по образец на АОП;
            2. Информация за публикувана обява съгласно образец на АОП;
           3. Информация към обява за възлагане на обществена поръчка, съдържаща указания към участниците и проект на договор;
            4. Образци на документи (декларации, техническо и ценово предложения).
 
            Получения от Възложителя резултат е изготвена Документация за обществената поръчка, която е предадена с протокол от 17.10.2019 г., подписан от двете страни. Протоколът е наличен при Възложителя в досието на обществената поръчка.

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП за външни лица, участвали в подготовката на документация за възлагане на обществена поръчка


            Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” информира, че при подготовката на документацията за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи в пояс І-ви на санитарно-охранителна зона (СОЗ) на находище на минерална вода „Велинград-Чепино”, гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик” е участвал външен експерт в съответствие с разпоредбата на чл. 44 от ЗОП.  
Документацията е изготвена от адв. Ива Ценкова, въз основа на изготвена и предадена от Възложителя техническа спецификация и методика за оценка.
Документацията включва следните документи:
            1. Обява за възлагане на обществена поръчка - по образец на АОП;
            2. Информация за публикувана обява съгласно образец на АОП;
            3. Информация към обява за възлагане на обществена поръчка, съдържаща указания към участниците и проект на договор;
            4. Образци на документи (декларации, техническо и ценово предложения).
 
            Получения от Възложителя резултат е изготвена Документация за обществената поръчка, която е предадена с протокол от 28.06.2019 г., подписан от двете страни. Протоколът е наличен при Възложителя в досието на обществената поръчка.

Провеждане на проучване за установяване на източниците на натиск и събиране и картиране на информация за изтичане на руднични води

Пилотно адаптиране на системата за оценка на екологичен потенциал при язовири

Извършване на актуално проучване на съществуващи водовземни съоръжения за минерална вода

Извършване на проучвания и анализи на находища на минерални води в две обособени позиции 69 Kb (pdf) свали
Информация ... 776 Kb (pdf) свали
Информация по чл. 44 147 Kb (pdf) свали