НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник оттдел "МВОЗЗР", дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

 
С П И С Ъ К
 
 
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „МВОЗЗР”
ДИРЕКЦИЯ “ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ”
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
 
        Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-03-334 от 28.11.2018 г. реши:
 
 
            Допуска до конкурс следните кандидати:
 
  1. Драгомир Георгиев Боев
  2. Татяна Ангелова Узунова
  3. Ивайло Георгиев Йотков
 
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на  17.12.2018 г. от 11.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция – Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35
 
 
            Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
           
Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1. Диана Петрова Христова Специалността не съответства на обявените изисквания
2. Валерия Пламенова Иванова Специалността не съответства на обявените изисквания
 
 
 
Дата: 05.12.2018 г.                                                                               Председател на комисията:
                                                                                                                      /Марин Маринов/
 
 
 
 
Нормативни актове, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Началник отдел „МВОРРЗ”:
 
  1. Закон за водите  /ЗВ/ и наредбите към него;
  2. Рамкова директива за водите  /РДВ/ и ръководствата към нея;
  3. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции