Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Консултации ПУРБ 2022-2027

График и Работна програма
ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА  ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА  ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ
И НА ПЛАНА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ НА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2027 ГОДИНА И ПРЕДВИДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

 
Сега действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Източнобеломорски район влязоха в сила през 2016 година. В момента стартира процеса на актуализирането на тези два стратегически документа. Актуализирането на ПУРБ и ПУРН (2022-2027 г.) ще се осъществи с подкрепата на Световната банка в съответствие с изискванията на Рамковата директива за водите (РДВ) и Директивата за управление на риска от наводнения (ДН) на ЕС.

Съгласуваното прилагане на двете директиви и координацията при разработването на двата плана е от ключово значение за  подобряване на ефикасността, обмена на информация и за постигане на съвместно действие и извличане на ползи, като се отчитат екологичните цели. За създаване на организация за актуализация на ПУРБ и ПУРН на Източнобеломорски район и осигуряване на възможност за консултация с обществеността и заинтерeсованите страни в съответствие с чл.168б-в и чл.146о-с от Закона за водите  са изготвени
 

В тях са определени основните етапи и срокове както за актуализацията, така и за провеждането на консултации с обществеността и заинтересованите страни и трансгранична координация със съседните държави.

За активно привличане на всички заинтересовани страни при разработването на двата стратегически документа предвидените консултации на всеки един етап са координирани съгласно изискванията на Закона за водите, РДВ и ДН. Мерките за консултации включват информиране на обществеността и заинтересованите страни чрез публикуване в интернет, в медии и социални мрежи на съобщения и на разработени документи, активна кореспонденция, обществени обсъждания  и консултации чрез срещи по места, както и на заседания на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

Графикът, работната програма и предвидените обществени обсъждания на ПУРБ и на ПУРН са публикувани на уеб-сайтовете на БДИБР (www.earbd.bg) и МОСВ (www.moew.government.bg), като съобщение за публикуването им е направено и в два национални ежедневника.
 
          Писмени становища могат да се изпращат на:

          адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35,
          ел. поща: bd_plovdiv@abv.bg
          факс: 032 60 47 21
 
 
Срокът на консултацията по двата документа е 6 месеца, считано от 22.12.2018 г.