НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Старши експерт - контрол в дирекция „Контрол” виж всички »

Списък на допуснатите

27.05.2019 г.
 С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  СТАРШИ ЕКСПЕРТ - КОНТРОЛ
ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ, ИРМ ХАСКОВО
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
 
 
     Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед № № РД-03-173/20.05.2019 г. реши:
 
 
      Допуска до конкурс следните кандидати:
 
  1. Антония ХХХХХХХХ Господинова
 
 
    Посочените кандидати трябва да се явят на тест на  07.06.2019 г. от 11.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35
 
           
     Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
           
     Няма недопуснати кандидати
 
 
 
 
Дата: 22.05.2019 г.                                                                            Председател на комисията:                /п/
                                                                                                                                                  /инж. Сн. Обретенова/
 
 
 
 
 
Нормативни актове /актуална редакция/, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Старши експерт:
 
  1. Закон за водите  /ЗВ/;
  2. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
  3. Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;
  4. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, в сила от 01.01.2017 г.;
  5. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции