НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Младши експерт „Осигуряване и анализ на информация във връзка с ПУРБ” в отдел „Планове за управление на водите” виж всички »

Списък на допуснатите и недопуснатите до конкурса

28.06.2019 г.
С П И С Ъ К
 
 НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  МЛАДШИ ЕКСПЕРТ  В
ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ”
ДИРЕКЦИЯ “ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ”
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
 
 
Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед  № РД-03-205/21.06.2019 г. реши:
 
             Допуска до конкурс следните кандидати:
 
             1. Зоя ХХХХХХХХХ Григорова 
 
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на  09.07.2019 г. от 11.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция – Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35
  
            Не се допускат до конкурс следните кандидати:
            
            Няма недопуснати кандидати
  
 
 
Дата: 27.06.2019 г.                                                    Председател на комисията:          /п/
                                                                                                                               /Васил Узунов/
 
 
  
Нормативни актове, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Младши експерт:
 
  1. Закон за водите;
  2. Наредба за мониторинг на водите;
  3. Рамкова директива за водите