НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

БДИБР ще образува административнонаказателно производство след проверката за измряла риба в река Черна

25.08.2023 г.
След подаден сигнал за измряла риба в р. Черна на 20.08.2023 г. експерти от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и РИОСВ - Смолян извършиха съвместна проверка. Взети са седем проби от повърхностни води от р. Черна от Регионална лаборатория - Смолян.

В хода на проверката има установен източник на замърсяване - заустване на отпадъчни води  от градски събирателен колектор на изход отлив на тръба към преливник, в кв. Устово, гр. Смолян, като са взети проби от р. Черна преди и след заустването на отпадъчните води.

Взетите проби са изпитани по следните характеристики: температура, активна реакция рН, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор (като фосфор), ортофосфати (като фосфор), α СПАВ и хлориди.

За целия обследван участък на река Черна от кв. Райково до кв. Устово се констатира превишаване на допустимите стойности за добро състояние по азот амониев, азот нитритен, ортофосфати и общ фосфор, като превишаването на нормите е различно в зависимост от показателите и местата на пробонабиране и са в диапазона от 6 до 20 пъти над нормите. Измерените стойности по биогенни елементи (азотни и фосфорни показатели) са показателни за заустване на непречистени битово- фекални отпадъчни води. Към настоящият момент не са готови резултатите от изпитването за показатели- БПК5 и общ азот.

От резултатите на пробите на повърхностни води от реката  преди и след заустването на отпадъчни води от градски колектор  се установява въздействие върху водния обект, поради което БДИБР ще образува административнонаказателно производство по реда на Закона за административните нарушение и наказания.

Измерените при проверката на 20.08.2023 г. стойности на показателите азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, ортофосфати и общ фосфор не са значително по-високи от стойностите, измерени при провеждане на националния мониторинг за р. Черна в периода 2019 – 2023 г.  Въпреки това в посочения изминал период никога не са измервани толкова високи стойности по показател азот амониев.

Следва да се отбележи, че участък от р. Черна е повлиян и от експлоатацията на ВЕЦ „Устово“, като в реката в близост до водноелектрическата централа са установени количества измряла риба.

БДИБР ще възложи на Регионалната лаборатория към ИАОС допълнително пробонабиране и изпитване по биологичния елемент за качество-дънна макробезгръбначна фауна, който отчита изминали замърсявания. След получаването на резултатите от този мониторинг ще можем да се произнесем,  доколко замърсяването, довело до измирането на рибата, е причинило екологични щети на р. Черна.