НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Директор на дирекция „Контрол” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

Система за определяна на резултатите

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ”
 
      І. Решаване на тест
      Тестът се състои от 30 въпроса. Всеки верен отговор носи 1 точка. Максималният резултат от теста е 30 точки.
      Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал теста и се допуска до интервю е 21 точки включително.

Резултатът от теста се умножава с коефициент 4.
     
      ІІ. Интервю

            При интервюто ще се оценяват 8 критерия:
                       1.  Стратегическа компетентност
                       2. Лидерска компетентност
                       3. Управленска компетентност
                       4. Ориентация към резултати
                       5. Компетентност за преговори и убеждаване
                       6. Работа в екип
                       7. Фокус към клиента (вътрешен/външен)
                       7. Дигитална компетентност
      Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала:
                       5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;
                       4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
                       3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
                       2 – в малка степен отговоря на изискванията за длъжността;
                       1 – не отговаря на изискванията за длъжността.                             

      Общата оценка от интервюто е сбор от оценките по отделните компетентности.              
      Крайният резултат от интервюто на кандидата се получава като сбора на общата оценка, дадена от всеки от членовете на комисията се раздели на броя им /средно аритметично/.

      Максималният резултат от интервюто е 40 точки.
     
Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто е  30 точки включително.

Резултатът от интервюто се умножава с коефициент 4.
     
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени от теста и интервюто, умножени по съответните коефициенти /4/.
 
 Продължителност на провеждане на всеки от етапите на конкурса, обявен за 30.06.2021 г. от  10.00  ч.:
 
 1. Тест:
 • начало 10.00 ч.
 • указания и решаване на теста – 60 минути
 • проверка на тест и почивка
 • изнасяне на резултатите от теста в 13.00 ч.
-    уведомяване на допуснатите до интервю участници
 
 1. Провеждане на интервю с класираните участници на 30.06.2021 г.:
-    начало 13.30 ч.
                  
 
                                                                                                               Председател на комисията:       /п/
                                                                                                                                                           /В. Узунов/

Обявление

 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
      Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-03-133/04.06.2021 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжността Директор на дирекция „Контрол” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
      1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • степен на образование –  магистър
 • професионален опит – 4 години
 • и/или ранг – III младши
    2. Специалност – Водоснабдяване и канализация /ВиК/, Хидротехническо строителство /ХТС/, Хидромелиоративно строителство /ХМС/, Хидрогеология и инж. геология, Право
      3. Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS office, Internet
      4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
      5. Начинът на провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест и интервю
      6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35, всеки работен ден от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. Документите може да бъдат подавани и  по електронен път на адрес: konkursi@earbd.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  За информация – Гл. експерт “ЧР”,  тел. 032/60-47-32.
 
Краен срок за подаване на документите – 14.06.2021 г.
 
       7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.bg      
     8. Кратко описание на длъжността: Организация, управление, координиране и осъществяване на дейностите по контрол на водите, водните обекти, водностопанските системи и съоръжения на територията на Източнобеломорски район.
        9. Минималният размер на основната заплата за длъжността е 790,00 лв.
Индивидуалната основна месечна заплата се определя в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво /за длъжността Директор на дирекция – 12, Ръководно ниво 6А/ и степен на основната месечна заплата по Приложение № 1 към Наредбата за заплатите в държавната администрация, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и професионалния опит на кандидата.
     10. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 
 
                                                                                                                                       
ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова  дирекция  Източнобеломорски район