Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Разрешителни

С оглед спазване разпоредбите на Закона за водите дейностите, свързани с водовземане от и/или ползване на воден обект подлежат на РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ. 

За правото на водовземане и/или ползване на воден обект по чл.44 и чл.46 от Закона за водите се заплаща такса в размер, определен с Тарифа приета от Министерски съвет. 

На основание чл.44 и чл.46 от ЗВ всеки, който водовзема или ползва воден обект е длъжен да се сдобие с Разрешително. Според нормата на чл.52 от същия закон Разрешителното се издава от компетентния орган: МОСВ или съответната Басейнова Дирекция.

Цялостната уредба по издаване на Разрешително е посочена в гл.IV от Закона за водите – Разрешителен режим. Процедурата се открива с подаване на Заявление по чл.60 от Закона /по образец/, като по-нататъшното й развитие следва Раздел II на Глава IV. 

Размерът на таксите съгласно Тарифата за таксите, които се събират в МОСВ са:
-за ново разрешително -250 лв
-за продължаване срока на разрешително -100 лв.
-за изменение на разрешително-130 лв

ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ СЕ ПОДАВАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - ПЛОВДИВ 

АДРЕС: Пловдив, 4000, пк.307, ул."Янко Сакъзов" 35 ет.2