Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Консултации ЕО ПУРБ

Документация по екологична оценка на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район  (2016-2021) след проведени консултации:

Доклад за екологичната оценка на проект на ПУРБ  в ИБР (2016-2021) след консултации

Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на проект на ПУРБ  в ИБР (2016-2021) след консултации

Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на ПУРБ  в ИБР (2016-2021) след консултации

Нормативна база и източници на информация при разработването на ЕО на проекта на ПУРБ на ИБР (2016-2021)

Приложение № 1 към ЕО - Списък на експертите

Приложение № 2 към ЕО - Проведени консултации по заданието и обхвата на ЕО на проекта на ПУРБ на ИБР

Приложение № 3 към ЕО - Становище на МОСВ по заданието на ЕО

Приложение № 4 към ЕО - Задание за ЕО

Приложение № 5 към ЕО - Карти

Резюме на ПУРБ на ИБР (2015-2021), актуално към 05.12.2016 г.

Програма от мерки от ПУРБ на ИБР (2015-2021), актуална към 05.12.2016 г.
 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДА ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ДЕО), ДОКЛАДА ПО ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА (ДОСВ) И ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ (ПУРБ) НА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН (ИБР) ЗА ПЕРИОДА 2016-2021 ГОДИНА
 
      На 29.11.2016 г. от 10:30 часа в Информационния център на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“  (БДИБР) се проведе обществено обсъждане на Доклада по екологична оценка (ДЕО), Доклада по оценка на съвместимостта (ДОСВ) и проекта на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР за периода 2016-2021 година. Общественото обсъждане се проведе  на основание чл. 20, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 12/2016 г.) и е част от откритата процедура за провеждане на консултации по изготвения ДЕО на проекта на ПУРБ на ИБР (2016-2021 г.).
    На обсъждането бяха поканени всички свързани министерства, областните, общинските администрации и регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) на територията на ИБР, както и всички, които са  заинтересовани от управлението на водите в ИБР. Присъстваха експерти от общини Гурково, Велинград, Тунджа, Пещера, Брезово и Асеновград, на Областна администрация – Пловдив, на РИОСВ – Пловдив, на Регионална дирекция по горите – Пловдив, на „НЕК“ ЕАД, както и представители на екологични неправителствени организации, на бизнеса и на професионалисти от бранша. Всички те бяха запознати в резюме с обсъжданите документи. БДИБР представи резултати от едногодишното обществено обсъждане на проекта на ПУРБ и предстоящите действия до финализирането на документа и докладването му пред Европейската комисия.
      Присъстващите повдигнаха сериозни въпроси. Най-активни бяха представителите на екологичните неправителствени организации – Сдружение „Балканка“ и „WWF-България“, като първите официално предоставиха писмено становище относно Доклада по екологична оценка на Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район в две части, в които в конкретика са изразили забележките си. Бяха повдигнати и въпроси, касаещи предвидените смекчаващи мерки в ДЕО на ПУРБ, финансирането на предвидените в ПУРБ мерки, предвидените изключения за постигане на екологичните цели.

 
Моменти от общественото обсъждане на 29.11.2016 година

Материалите и резултатите от общественото обсъждане на ЕО на ПУРБ на ИБР (2016-2021) могат да бъдат свалени от линковете по-долу:
 


ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ от изготвяне на Екологична оценка на Плана за управление на речните басейни за Източнобеломорски район (2016-2021 г.)
 
       На 29.11.2016 г. от 10:30 часа в Информационния център на БДИБР, адрес: Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, ет. 2  ще се проведе обществено обсъждане на Доклада по екологична оценка (ДЕО), Доклада по оценка на съвместимостта (ДОСВ) и проекта на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР за периода 2016-2021 година.
       Всички заинтересовани страни в управлението на водите в Източнобеломорски район са добре дошли да се включат и да изразят на място своите становища и мнения.
      Общественото обсъждане се провежда на основание чл. 20, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 12/2016 г.) и е част от откритата процедура за провеждане на консултации по изготвения ДЕО на проекта на ПУРБ на ИБР (2016-2021 г.).ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ от изготвяне на Екологична оценка на Плана за управление на речните басейни за Източнобеломорски район (2016-2021 г.)

       На основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 12/2016 г.) е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Доклад за екологична оценка на проекта на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021 г.).
       Проектът на ПУРБ на ИБР, докладът за Екологична оценка на проекта на ПУРБ на ИБР с всички приложения и материалите към него са предоставени за достъп в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в продължение на 30 дни, считано от 28.10.2016 година.
       Становища и мнения се приемат:
  • на място в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;
  • по пощата  - на същия адрес;
  • по електронна поща – bd_plovdiv@abv.bg
      Лице за връзка: Васил Узунов, нач. сектор „ПУРБ“, отдел „ПУВ“, дирекция „ПР“, тел. 032 60 47 55.

Документи за изтегляне:  
 
ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ от изготвяне на Екологична оценка на Плана за управление на речните басейни за Източнобеломорски район (2016-2021 г.)

На 29.11.2016 г. от 10:30 часа в Информационния център на БДИБР, адрес: Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, ет. 2  ще се проведе обществено обсъждане на ДЕО, ДОСВ и ПУРБ на ИБР. Всички заинтересовани страни в управлението на водите в Източнобеломорски район са добре дошли да се включат и да изразят на място своите становища и мнения.

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ от изготвяне на Екологична оценка на Плана за управление на речните басейни за Източнобеломорски район 2016-2021 г.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ СЪОБЩАВА, че е изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново управление на водите, които на основание  на чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) се  публикуват за обществен достъп и провеждане на консултации на 09.08.2016г.
Крайната  дата за изразяване на становища е  23.08.2016 г.


Писмени становища и  мнения се приемат в БД ИБР, 4000 гр.Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35 или на e-mail: bd_plovdiv@abv.bg 
Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на ПУРБ на ИБР можете да изтеглите тук.