НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Старши експерт - контрол в дирекция „Контрол”, място на работа – Пловдив

Класиране

 
 
КЛАСИРАНЕ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ – КОНТРОЛ  
В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ”, РАБОТНО МЯСТО ПЛОВДИВ
 
           
 
 1. Славка  Георгиева                           269  т.
           
           
 
                                                                                                                Председател на комисията:         /п/     
                                                                                                                                                         /Р. Петрова/

Система за определяна на резултатитеСИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ – КОНТРОЛ
В ДИРЕКЦИЯ  „КОНТРОЛ”, РАБ. МЯСТО ПЛОВДИВ
 
      І. Решаване на тест
      Тестът се състои от 30 въпроса. Всеки верен отговор носи 1 точка. Максималният резултат от теста е 30 точки.
      Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал теста и се допуска до интервю е 18 точки включително.

      Резултатът от теста се умножава с коефициент 4.

      ІІ. Интервю
          При интервюто ще се оценяват 7 критерия:
                  1.  Аналитична компетентност;
                  2. Ориентация към резултати;
                  3. Работа в екип;
                  4. Комуникативна компетентност;
                  5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
                  6. Професионална компетентност;
                  7. Дигитална компетентност;

         Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала:
                  5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;
                  4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
                  3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
                  2 – в малка степен отговоря на изискванията за длъжността;
                  1 – не отговаря на изискванията за длъжността;

      Общата оценка от интервюто е сбор от оценките по отделните компетентности.              

      Крайният резултат от интервюто на кандидата се получава като сбора на общата оценка, дадена от всеки от членовете на комисията се раздели на броя им /средно аритметично/.
         
      Максималният резултат от интервюто е 35.

      Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто е  21 точки включително.

      Резултатът от интервюто се умножава с коефициент 5.
    
      Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени от теста и интервюто, умножени по съответните коефициенти /4 и 5/.
 
      Продължителност на провеждане на всеки от етапите на конкурса, обявен за 18.04.2022 г. от  10:00  ч.:
 
 1. Тест:
 • начало 10.00 ч.
 • указания и решаване на теста – 60 минути
 • проверка на тест и почивка
 • изнасяне на резултатите от теста в 13:00 ч.
 -    уведомяване на допуснатите до интервю участници;
 
 1. Провеждане на интервю с класираните участници на 18.04.2022 г.:
-    начало 13:00 ч.
                  
                                                                                                                  Председател на комисията:       /п/ 
                                                                                                                                                           /Р. Петрова/

Допуснати до конкурса

 
 
 
Във връзка с чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Ви информираме, че
 
 
    Допуснатите до конкурса за длъжността Старши експерт – контрол в дирекция „Контрол”,  кандидати:
 
           
 1. Даниела ХХХХХХ Савова
 2. Никола ХХХХХХХ Беловски
 3. Славка ХХХХХХХ Георгиева
 
 
    Трябва да се явят на тест на 18.04.2022 г. от 10.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35
 
 
 
                                                                                                              Председател на комисията:          /п/             
                                                                                                                                                         /Р. Петрова/
 
 
 
 
 
    Нормативни актове /актуална редакция/, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Старши експерт:
 
 1. Закон за водите  /ЗВ/;
 2. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
 3. Наредба за ползването на повърхностните води (обн. ДВ бр. 25 от 26.03.2021 г.);
 4. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, в сила от 01.01.2017 г.;
 5. Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;
 6. Закон за държавния служител /ЗДСл/;
 7. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции;

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 
 
С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  СТАРШИ ЕКСПЕРТ - КОНТРОЛ
ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ”, РАБОТНО МЯСТО ПЛОВДИВ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
 
 
Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-03-90/24.03.2022 г. реши:
 
            Допуска до конкурс следните кандидати:
 1. Даниела ХХХХХХ Савова
 2. Никола ХХХХХХХ Беловски
 3. Славка ХХХХХХХ Георгиева
 
 
    Датата, часа и мястото на провеждане на конкурса ще бъдат обявени допълнително на интернет страницата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” в срок до 5 работни дни.
 
 
Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
           
            Няма недопуснати кандидати
 
 
 
 
                                                                                                              Председател на комисията:          /п/             
                                                                                                                                                       /Р. Петрова/
 
 
    Нормативни актове /актуална редакция/, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Старши експерт:
 1. Закон за водите  /ЗВ/;
 2. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
 3. Наредба за ползването на повърхностните води (обн. ДВ бр. 25 от 26.03.2021 г.);
 4. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, в сила от 01.01.2017 г.;
 5. Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;
 6. Закон за държавния служител /ЗДСл/;
 7. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции;

Обявление

 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
      Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-03-80/16.03.2022 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжността Старши експерт - контрол в дирекция „Контрол”` в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, място на работа – Пловдив
 
      1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • степен на образование – бакалавър
 • професионален опит – 1 година
 • и/или ранг – V младши
      2. Специалност – Водоснабдяване и канализация /В и К/, Хидротехническо строителство /ХТС/, Хидромелиоративно строителство /ХМС/, Хидрогеология и инженерна геология и др. инженерни специалности
     3. Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS office, Internet, свидетелство за управление на МПС
        4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; свидетелство за управление на МПС;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
       5. Начинът на провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест и интервю;
     6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35, всеки работен ден от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. Документите може да бъдат подавани и  по електронен път на адрес: konkursi@earbd.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  За информация – Гл. експерт “ЧР”,  тел. 032/60-47-32.
 
            Краен срок за подаване на документите – 30.03.2022 г.
 
      7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.bg       
     8. Кратко описание на длъжността: Контролира изпълнението на условията по издадени разрешителни по Закона за водите /ЗВ/ и Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, състоянието на подземните и повърхностните води и водни обекти, водностопанските системи, съоръженията за използване на подземни и повърхностни води и спазването на забраните и ограниченията в СОЗ на водоизточниците за питейни води.
      9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 1000,00 лв. до 1200,00 лв., като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и професионалния опит на кандидата.
Индивидуалната основна месечна заплата се определя в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво /за длъжността Старши експерт – 21, Експертно ниво 6/ и степен на основната месечна заплата по Приложение № 1 към Наредбата за заплатите в държавната администрация.
     10. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 
                                           /п/                          
ГЕОРГИ ВЕЛЕВ
Директор на Басейнова  дирекция  Източнобеломорски район